June 6, 2015

पलाश वन

पलाश वन
बाँधे लाल मुरैठे
खडी बारात

-योगेन्द्र वर्मा, पलाश
[फेसबुक हाइकु समूह से]

No comments: