June 6, 2015

सिन्दूरी साँझ

सिन्दूरी साँझ
बतियाते रहते
टेसू के गाँछ

-योगेन्द्र वर्मा, पलाश
[फेसबुक हाइकु समूह से]

No comments: